Aktualitātes>Par izmaiņām studiju kalendārā grafikā 2018./2019. studiju gadam

Par izmaiņām studiju kalendārā grafikā 2018./2019. studiju gadam (2)

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 512 ”Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” nosaka, ka kontaktstundām jāveido ne mazāk kā 40% no pilna laika studiju programmu apjoma (iepriekšējais standarts noteica 30% kontaktstundu), Biznesa augstskolā Turība ir veiktas izmaiņas studiju kalendārā grafikā nākamajam 2018./2019. studiju gadam[1]. Lai izvēlētos optimālāko risinājumu, sistēmā BATIS tika veikta studējošo aptauju. Jāņem vērā, ka izmaiņas neskars nepilna laika studijas.

Sīkāk par izmaiņām:

  • 1. līmeņa studiju programmu un bakalauru studiju programmu nepilna laika neklātienes studentiem studiju process nemainās, paliek 12. nedēļu semestris;
  • Bakalauru studiju programmu pilna laika vakara un maģistrantūras studentiem palielinās kontaktstundu skaits un semestra garums no 12 nedēļām uz 16 nedēļām. Bakalauru studijās vakara studentiem papildus trim vakariem lekcijas tiks plānotas arī sestdienās (to skaits ir atkarīgs no stundu skaita semestrī. Iespējamas no 0 līdz 8 sestdienas semestrī);
  • Bakalauru studiju programmu pilna laika dienas studentiem palielinās kontaktstundu skaits nedēļā, nemainoties semestra garumam, attiecīgi saglabājas 12 nedēļas.

Komentējot 25. aprīlī Biznesa augstskolas Turība Senātā apstiprinātos nākamā studiju kalendārā gada plānus, prorektors zinātniskajā un akadēmiskajā darbā Ivars Namatēvs aicina: “Pasniedzējam studiju procesā jābūt gan docētājam, gan diplomātam, jāprot uzklausīt, saprast, rast kompromisu un veltīt savu laiku, ārpus reglamenta strādājot ar studējošiem. Augstskolas vadībai, savukārt, jāņem vērā studējošo intereses, pasniedzēju viedokli, plānošanas iespējas, atbalsta dienestus. Studējošais ir trešā trīsstūra virsotne, ne tikai ar tiesībām, bet arī ar pienākumiem ievērot nolikumus, studiju līgumu un prasības. Pilnībā apzināmies, ka tas nav vienkārši, ir daudz mainīgo, kas jāņem vērā sabalansējot vēlmes, vajadzības un prioritātes, turklāt jāpaiet laikam, lai aprastu ar pārmaiņām. Saistībā ar izmaiņām augstākās izglītības valsts standartā, kas skar tikai pilna laika studijas, Turība nevar izlikties, ka tās neskar augstskolu, nevar aiziet prom no tām. Viens no ieguvumiem no piedāvātā semestra ilguma pilna laika studijās, Turībai pozicionējot sevi kā praktiskai augstskolai, ir lielāka iespēja variēt ar prakses laiku. Jautājums, vai 10%, kontaktstundu palielinājums semestrī patiešām tik ievērojami palielina noslodzi? Atbilde - vai vidēji 10 lekcijas nedēļā ir daudz vai maz? Un noslēgumā, vienlaicīgi esot gan akadēmiskā amatā, pārstāvot augstskolas vadības intereses, gan kā pilna laika studējošais būsim saprotoši, respektēsim Senāta lēmumu un, atbilstoši pārmaiņu vadības principiem, atgriezīsimies pie studiju procesa invertējuma nākamajā 2018./2019.studiju gadā.”

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar konkrēto fakultāti!  


[1] Augstskola darbojas saskaņā ar standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanā Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG), pievēršot aizvien pieaugošo uzmanību studiju programmu rezultātiem un sakārtotiem studiju procesa nodrošināšanas un atbalsta procesiem, tāpēc normatīvie aktu ievērošana augstskolai ir obligāta.

27.04.2018

Nodarbību saraksts