Zinātne un ES projekti

BAT zinātniski pētnieciska darbība ir tieši saistīta ar augstskolas doktorantūru darbību: “Komunikācijas vadībā” (programmas direktors: Dr.phil. Ainārs Dimants), “Juridiskajā zinātnē” (programmas direktors: Dr.iur. Aivars Endziņš) un “Uzņēmējdarbības vadība” (programmas direktors: Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis).

Turklāt augstskolā ir izveidotas divas pastāvīgās promocijas padomes:

· Pastāvīgā Promocijas padome Komunikācijas zinātnē (rektora 2012. gada 7. septembra rīkojums nr. 659/1)

Dr.phil., prof. Ainārs Dimants, (Biznesa augstskola Turība), priekšsēdētājs;
Dr.phil., prof. Jāko Lehtonens (Jaako Lehtonen), (Biznesa augstskola Turība);
Dr.sc.soc., asoc.prof. Andris Pētersons, (Biznesa augstskola Turība), priekšsēdētāja vietnieks;
Dr.phil. Gregorijs Saimonss (Gregory Simons), (Biznesa augstskola Turība);
Dr.art., asoc.prof. Deniss Hanovs, (Rīgas Stradiņa universitāte);
Dr.sc.inf., prof. Sergejs Kruks, (Rīgas Stradiņa universitāte);
Dr.hist., prof. Vita Zelče, (Latvijas Universitāte).

· Pastāvīgā Promocijas padome Juridiskā zinātnē (rektora 2011. gada 25. novembra rīkojums nr. 994/1)

Dr.iur., prof. A.Endziņs (Biznesa augstskola Turība), priekšsēdētājs;
Dr.iur., prof. J.Ivančiks (Biznesa augstskola Turība);
Dr.iur. A.Judins (Biznesa augstskola Turība);
Dr.iur., prof. J.Načisčionis (Biznesa augstskola Turība), priekšsēdētāja vietnieks; 
Dr.iur., asoc.prof. I.Veikša (Biznesa augstskola Turība);
Dr.iur., asoc.prof. J.Grasis (Banku augstskola).

Šā gada svarīgākais notikums ir pirmā promocijas darba aizstāvēšana izveidotajā pastāvīgajā Promocijas padomē un doktora zinātniskā grāda piešķiršanas BAT doktorantūras “Juridiskajā zinātnē” absolventam Jānim Rušeniekam. Kopumā 32 docētāji studē BAT un citu augstskolu doktorantūras. 2012. gada 3 docētāji aizstāvēja savus promocijas darbus un ieguva doktora zinātnisko grādu:

· Dr.sc.administr. Valdis Rocēns, promocijas darbs: „Augstākās izglītības konkurences vide, ekonomiskā efektivitāte un valsts ekonomiskā izaugsme”, 27.04.2012, Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padome, zinātniskais vadītājs: Dr.paed., asoc.prof. Aldis Baumanis.

· Dr.iur. Jānis Rušenieks, promocijas darbs: „Audiovizuālo darbu autoru un producentu tiesiskā regulējuma problēmu vēsturiskā izcelsme un to risinājumi Latvijas Republikā”, 16.05.2012, Biznesa augstskolas Turība Promocijas padome Juridiskā zinātnē, zinātniskā vadītāja: Dr. iur. Ingrīda Veikša, zinātniskais konsultants: Dr. iur., prof. Jānis Načisčionis.

· Dr.eoc. Aija van der Steina, promocijas darbs: „Latvijas kā tūrisma vietas mārketinga darbības efektivitāte”, 28.06.2012, Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome, zinātniskā vadītāja: Dr.oec., prof. Biruta Sloka.

Jāatzīmē, ka 15 augstskolas docētajiem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss, kas ir svarīgs pētniecības kvalitātes radītājs un priekšnosacījums promocijas tiesību iegūšanai un uzturēšanai doktorantūram atbilstošās zinātnes nozarēs.

Vārds, uzvārds

Zin.grāds

Nozare/Apakšnozare

Termiņš

Aivars Endziņš

Dr.iur.

Juridiskās zinātnes

24.11.2012

Andrejs Judins

Dr.iur.

Juridiskās zinātnes

24.11.2012

Vita Zariņa

Dr.oec.

Vadībzinātne /Uzņēmējdarbības vadība

24.11.2012

Jānis Broks

Dr.phil.

Filozofija

24.11.2012

Jānis Ivančiks

Dr.iur.

Juridiskās zinātnes

22.12.2012

Maija Rozīte

Dr. geogr.

Ģeogrāfija, Cilbēka ģeogrāfija

19.01.2013

Guntis Zemītis

Dr.hist.

Vēsture

11.05.2013

Andris Pētersons

Dr.sc.soc.

Komunikācijas zinātne

21.10.2013

Ineta Lūka

Dr.paed.

Pedagoģija/Augstskolas pedagoģija

21.10.2013

Ainārs Dimants

Dr.phil.

Komunikācijas zinātne

14.04.2014

Jānis Načiščionis

Dr.iur.

Juridiskās zinātnes

24.11.2014

Ingrīda Veikša

Dr.iur.

Juridiskās zinātnes

24.11.2014

Vladislavs Fomins

Dr.Phil.

Vadībzinātne

24.11.2014

Gregory Simons

Dr.sc.soc.

Komunikācijas zinātne

24.11.2014

Jaakko Pekka Johani  Lehtonnen

Dr.phil.

Komunikācijas zinātne

15.12.2014

 

2012. gadā BAT personāls ir piedalījies 19 projektos, turklāt 5 no tiem ir starptautiski. Projektu izpildē un jaunu pieteikumu sagatavošanā piedalījās augstskolas visas fakultātes un katedras atbilstoši savai specializācijai un kvalifikācijai.

Augstskolas zinātniski pētnieciskā darba aktivitāti un kvalitāti apstiprina 93 publikācijas, no kuram 54 publikācijas ir zinātniskos recenzētos izdevumos.


1. att. Kopējais publikāciju skaits

Sagatavošana atrodas vēl viena zinātniska monogrāfija. Lielāko publikāciju daļu sagatavoja Tiesību zinātņu katedras un Komercdarbības katedras docētāji, attiecīgi 38,7% un 19,4% no kopējā publikāciju skaita. Recenzētajos zinātniskajos izdevumos visvairāk publikāciju sagatavoja Komercdarbības katedras docētāji, tas ir 17 publikācijas, jeb 31,5%.


2. att. Publikāciju skaits recenzējamos zinātniskos izdevumos

Nepieciešams uzsvērt, ka viena Tūrisma un viesmīlības katedras docētāju publikācija un viena Valodu katedras docētāju publikācija ir atrodama SCOPUS iekļautajos zinātniskajos izdevumos, kā arī viena Biznesa tehnoloģiju institūta vadošo pētnieku un viena Tūrisma un viesmīlības katedras docētāju publikācija ir SSCI iekļautajos zinātniskajos izdevumos. Kopumā 20 sagatavotie raksti ir atrodami izdevumos, kas ir minēti starptautiskās zinātnisko un akadēmisko izdevumu datu bāzēs. Lielākas skaits –12 atrodas EBSCO: Business Source Complete datu bāzē.


3. att. Publikāciju skaits datu bāzēs iekļautajos zinātniskos izdevumos

Jāatzīmē, ka BAT starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumi un zinātnisko rakstu žurnāls Acta Prosperitatis ir iekļauti EBSCO: Business Source Complete datu bāzē.

Uzņēmējdarbības fakultāte 2012. gada 30 martā organizēja XIII starptautisko zinātnisko konferenci “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos”. Konferencē Latvijas un ārzemju eksperti diskutēja par tendencēm biznesa vidē un krīzes ietekmi uz to. SEB bankas makroekonomikas analītiķis Dainis Gašpuitis uzstājās ar ziņojumu “Mainīgo apstākļu ietekme un biznesa vidi pasaulē un Latvijā”. Uzņēmējs PhD Aigars Rostovskis iepazīstināja ar modernas izglītības ietekmi uzņēmējdarbības attīstībā. LDDK ģenerāldirektora vietniece Aiva Vīksna analizēja uzņēmumu ilgtspējas un valsts ilgtspējas kopsakarības. Dr. Hans-Jörg Gusovius, Leibniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim (Vācija) uzsvēra iespejas ko dot tehnoloģiju un vietējo resursu izmantošana. LTRK Valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš uzstājās ar ziņojumu “Latvija - uzņēmējdarbību veicinoša vai bremzējoša vide”. Kopumā konferencē piedalījās vairāk ka 80 dalībnieki.


4. att. Docētāju uzstāšanās konferencēs

61 reizes augstskolas docētāji un pētnieki ar saviem pētījumu rezultātiem uzstājās zinātniski praktiskās konferencēs un semināros. 20 reizes augstskolas docētāji izteica savu viedokli par sabiedrībā aktuālām tēmām Latvijas masu medijos un sabiedriskajos portālos.

Zinātnisko darbu finansējumu 2012. gadā veido augstskolas finansējums zinātnei, samaksa par valsts pārvaldes institūciju pasūtītiem pētījumiem un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums.

Kā svarīgākos uzdevumus turpmākajos gados augstskolas zinātniskajā darbībā ir jāmin promocijas tiesību iegūšanu Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē ka arī atbilstoši augstskolas doktorantūras darbības profilam un zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai SSCI vai SCOPUS iekļautajos žurnālos. Augstskolas darbiniekiem jāpiedalās ārējā finansējuma piesaistīšanā sagatavojot nacionālo un starptautisko projektu pieteikumus, kā arī piedāvājot konsultatīvos pakalpojumus atbilstoši savai specializācijai un kvalifikācijai.