Promocijas darbu tēmas

 

 • Amanda Mieze – “Kultūras ilgtspējīgas attīstības pārvaldības efektivitātes novērtējums un tās paaugstināšanas iespējas”
 • Ināra Repša – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas metodoloģijas pilnveidošana Latvijā”
 • Margarita Platace – “Viesnīcas uzņēmuma attīstības tendences un vadīšanas modeļi”
 • Agita Doniņa – “Tūrisma ekonomiskās ietekmes vadīšana un monitorings Latvijas reģionos”
 • Ieva Zemīte – “Kultūras uzņēmējdarbības vadīšanas novērtējums”
 • Valdis Janovs – “Zināšanu vadīšana uzņēmuma darbības efektivitātes kāpināšanai”
 • Andris Vanags – “Partnerības stratēģija kā zināšanu pārneses un uzņēmumu attīstības paātrināšanas faktors”
 • Žydrė Petrylaitė  – “Формирование лояльности потребителей обоснованного на имидже предприятия”
 • Kaspars Fogelmanis – “Taupīgas saimniekošanas vadīšanas sistēmas ieviešana Latvijas pārtikas rūpniecībā”
 • Iveta Strēle – “Uzņēmuma vērtības paaugstināšanas stratēģiskā vadīšana”
 • Ēriks Lingebērziņš – “Tūrisma uzņēmuma vadīšana globālā starpkultūru uzņēmējdarbības vidē”
 • Iveta Liniņa – “Mārketinga informācijas sistēmas nozīme uzņēmumā”
 • Heinz Axel Kirchwehm – “A Business Process Model for executing offset obligations”
 • Ataul-Karim Rukon – “Marketing of development vetures of tourist business”
 • Renāte Cāne  – “Latvijas dokumentālā kino komunikatīvo funkciju transformācija (1944–1990)”
 • Jolanta Derkevica-Pilskunga – “Juridical Aspects in the Communication on the Latvian Organizations Risk and Crisis Processes”
 • Inga Pūre  – “Sabiedrisko attiecību konceptuālā adaptācija neatkarīgas Latvijas valsts apstākļos”
 • Dace Mence – “Korporatīvās sociālās atbildības komunikācija kā instruments attiecību veidošanā ar ietekmes auditorijām”
 • Valdis Tilgalis – “Aspects of Advertising in Consumers’ Society”
 • Leonarda Ķestere – “The Role of Feedback between Opera and Its Stakeholders: The Case of Latvian National Opera and Finnish National Opera”
 • Ilona Kalniņa – “Iekšējā komunikācija Nacionālajos bruņotajos spēkos”
 • Agrita Lujāne – “Attieksmes maiņa pret ASV kultūras produktiem Latvijā 20. gs. beigās – 21. gs. sākumā”
 • Natālija Sotikova – “Pieredzes mārketings kā komunikācija ar patērētāju tūrisma un viesmīlības jomā”
 • Inga Brenča – “Necessity to Develop New Communication Methods in External Communication by New Latvian Enterprises for Establishing Business During Economical and Social Crisis” 
 • Līga Ozoliņa – “Sieviešu mediji internetā: drukāto un interneta mediju biznesa modeļi”
 • Laila Vaivode – “ES tiesību varas misijas Kosovā krīzes komunikācijas modelis: psiholoģiskie aspekti un piemērojamība Latvijas krīžu vadībā”
 • Sintija Stipre – “Latvijas valsts simboli, valsts apbalvojumi un to tiesiskais regulējums”
 • Oskars  Garkājs – “Referenduma institūta loma demokrātiskā sabiedrībā”
 • Ingus Gailums – “Kompensējamo zāļu sistēmas tiesiskais regulējums”
 • Ernests Saulītis – “Publisko tiesību personu civiltiesisko darījumu problemātika Latvijā”
 • Liene Krezevska – “Saistību izpildīšana tiesas ceļā”
 • Tatjana  Jurkeviča – “Pierādījumu teorijas aktualitātes civilprocesuālajās tiesībās”
 • Jānis Rušenieks – “Autortiesību aizsardzības tiesiskā regulējuma problemātika Latvijā”
 • Kristīne Zembaha – “Tiesībsargājošo iestāžu un sabiedrības sadarbības tiesiskās problēmas”
 • Iveta Nikolājeva – “Laulāto mantisko attiecību institūta- pūra loma un vieta Latvijas tiesību sistēmā”
 • Dagne Rušeniece – “Notariāta institūts Latvijā”
 • Dace Mauriņa – “Morālā kaitējuma atlīdzinājuma problēmjautājumi teorijā un praksē”
 • Kristīne Dārzniece – “Judikatūras vieta tiesību avotu sistēmā un tās piemērošanas metodoloģija”
 • Liene Cakare – “Vienkāršotie kriminālprocesi un to attīstības tendences”
 • Una Skrastiņa – “Publiskie iepirkumi”
 • Eva Šablovska – “Brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības kā pamatbrīvības un pamattiesības Eiropas Savienībā”
 • Inese Bāra – “Mājas (istabas) dzīvnieku tiesiskā regulējuma problēmas Latvijas Republikā”
 • Nikolajs  Ozoliņš – “Publiskās un privātās partnerības līguma, kā tiesību avota piemērošanas problēmas Eiropas Savienībā”
 • Viola Supe – “Proporcionāla vēlēšanu sistēma Eiropas Padomes dalībvalstīs”
 • Alla Spale – “Konstitucionālās tiesības attīstība un perspektīva Latvijā”
 • Andris Ulpis – “Administratīvā atbildība ceļu satiksmē”
 • Oskars  Garkājs – “Referenduma institūts postssociālistiskajās valstīs – Eiropas Savienībvas dalīvalstīt”
 • Dace Mauriņa – “Morālā kaitējuma atlīdzinājums administratīvajā procesā”