Pasniedzēju kontakti

Komercdarbības katedra

Pasniedzēji

Studiju kursi

Kontakti

Pieņemšanas laiki

Ivars Namatēvs,
MBA, lektors

Informācijas tehnoloģijas, Pētnieciskā darba organizācija un norise, Biznesa izlūkošana


Ivars.Namatevs@turiba.lv

Trešdienās no plkst. 17.00-18.00; A510. kab.

Agita Doniņa,
MBA, lektore

Vadība, Management


Agita.Donina@turiba.lv

Pirmdienās 16:00 - 18:00
A504

Aija Žīgure,
Mg. paed., lektore

Statiskās metodes uzņēmējdarbībā, Ievads statistikā


Aija.Zigure@csb.gov.lv

Pēc individuālās vienošanās pa e-pastu

Iveta Strēle,
MBA, lektore

Datorgrāmatvedība, Starptautiskie revīzijas standarti, Grāmatvedības standarti

67618746
iveta@lid.lv

Pēc individuālas vienošanās; A505. kab.

Vineta Tetere,
Mg.oec. lektore

Microeconomics, Macroeconomics, Theory of economics, Economics

26543783
vineta.tetere@llu.lv

Pēc individuālas vienošanās; A505. kab

Ligita Āzena,
Mg.soc.sc., lektore

Mārketinga pētījumi, Mārketinga vadība, Mārketinga plānošana

29215144

Pēc individuālās vienošanās

Ilmārs Vīksne,
Dr.sc.ing., docents

Vadības informatīvās sistēmas, Informācijas tehnoloģijas 2


Ilmars.Viksne@turiba.lv

Pirmdienās no plkst. 17.00-18.00; A222. kab.

Ligita Zīlīte,
Dr.sc.administr., lektore

Personālmenedžments, Menedžments, Personālvadība, Vadīšnas principi, Vadība

67618746
ligita@turiba.lv

ceturtdienās 17.00 - 18.00. Iepriekš sazinoties A505. kab.

Anna Ābeltiņa,
Dr.oec. asoc. prof.

Mikroekonomika, Makroekonomika, Reģionālā ekonomika, Inovācijas, Uzņēmējdarbība, Inovāciju vadīšana, Starptautiskā ekonomika, Ekonomikas teorija

26552945
annaa@turiba.lv

Pāra nedēļās otrdienās no plkst. 16.00-18.00;
A509. kab.

Aivars Kalniņš,
MBA, lektors

Patērētāju uzvedība tirgū, Valodas teorija un prakse, Stratēģiskā vadīšana, Theory and Practice of management

29454245
aivars@jeta.lv

ceturtdienas, plkst. 15.30-17.30.

Raina Vīra,
Asoc.prof., Dr.oec

Mārketings, Cilvēkresursu vadība un attīstība

29495550
raina@latnet.lv

Pēc individuālās vienošanās pa e-pastu vai telefonu.

Sandra Medne,
Mg.oec., asistente

Tax lows and procedures, Accounting, Accounting and Taxes

67617096
sandrame@inbox.lv

Pēc individuālas vienošanās; A509. kab.

Baiba Kizika,
Mg.oec., lektore

Mikroekonomika, Ekonomiskie principi, to analīze, Komercdarbība, Ekonomika

29733144
baiba.kizika@apollo.lv

Pēc individuālās vienošanās; A505. kab.

Toms Liepiņš,
Mg.oec., lektors

Mārketings, Risku vadība

29221141
toms.liepins@gmail.com

Pēc individuālas vienošanās

Aivars Mednis,
Mg,.paed., ing, lektors

Civila aizsardzība, Civil defence

67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv

otrdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 A509 kabinets.

Ieva Bruksle,
Mg.oec., lektore

Mikroekonomika, Makroekonomika, Uzņēmējdarbība, Starptautiskās komercdarbības vide, Ekonomika

skat. - http://bruksle.wetpaint.com sadaļu - Konsultācijas
ieva.bruksle@gmail.com

Pēc individuālas vienošanās; A503. kab.

Vita Brakovska,
MBA, lektore

Inovāciju vadīšana, Globalizācijas un integrācijas procesi


brakovska@apollo.lv

Klātienes studentiem - pirmdienās no plkst. 17:15 - 18:15 Neklātienes studentiem - pāra nedēļu sestdienās no plkst. 08:30-09.00; A505. kab.

Ina Jēkabsone,
Mg.paed., lektore

Vienkāršā grāmatvedības sistēma, Grāmatvedība, audits, revīzija, Finanšu un vadības grāmatvedība, Revīzija un audits, Komercdarbība, Finanses un kredīts, Grāmatvedības standarti

67617096, 29922707
inajek@inbox.lv

Pēc individuālas vienošanās A505. kab.

Jānis Ēriks Niedrītis,
Dr.oec. asoc.prof

Mārketinga vadīšana


Janis.Niedritis@turiba.lv

Pēc individuālas vienošanās; A216. kab.

Jānis Augucēvičs,
Mag. edu (Izglītības zinātņu vadība)

Informācijas tehnoloģijas

67617096
janis@turiba.lv

konsultācijas pēc iepriekšējās vienošanās

Jolanta Brilte,
MBA, lektore

Lietvedība, Valodas teorija un prakse, Stratēģiskā vadīšana, Menedžments, Vadība, Prezentācijas māksla biznesā

67616022
jolanta.brilte@turiba.lv

trešdienās no plkst. 10.00-12.00

skype - jolanta brilte

Anna Medne,
Mg.oec., Mg. paed., lektore

Nodokļi, Vadības grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedības sistēma, Finanšu grāmatvedība, Finanšu un vadības grāmatvedība, Grāmatvedības pamati, Grāmatvedība, Grāmatvedība reklāmas sfērā

67617096
annam@turiba.lv

otrdienās no plkst.16.00 līdz 18.00 A509,
pa e-pastu sazinoties var vienoties arī par citu laiku.

Iveta Liniņa,
MBM, lektore

Mārketings, Pārdošnas vadība, Pētījumu metodes tirdzniecībā

26306922
iveta.linina@turiba.lv

Pirmdien no 13.00 līdz 17.00
Piektdien no 13.00 līdz 18.15
A225.kab.

Oskars Onževs,
Dr. sc. ing., docents

Informācijas tehnoloģijas, Ekonometrija, Finanšu matemātika, Biznesa izlūkošana

67617096
oskarso@turiba.lv

ceturtdienās no plkst. 15.30-17.00
A509 kabinets

Edijs Brauners,
Mg.Sc., lektors

Mārketings, Starptautiskais mārketings, Marketing, Konkurētspējas vadība, Selling management

29211427
altus.brauners@gmail.com

Pēc individuālas vienošanās

Zane Driņķe,
MBA, lektore

Kvalitātes sistēmas un vadības, Kvalitātes sistēmas, Quality management

29187448
zane.drinke@kesko.fi

Pēc individuālas vienošanās

Andra Zvirbule - Bērziņa,
Dr.oec. asoc.prof.

Kontrolings, Komercdarījumi, Uzņēmējdarbība

26442235
andrazb@inbox.lv

Pēc individuālas vienošanās ; A505. kab.

Renāte Cāne,
MBA, lektore

Mārketinga pētījumi, Starptautiskais mārketings, Zīmolvadība, Mārketinga komunikācija, Globālais mārketings, Reklāmas plānošana un vadība

29411611
renate.cane@gmail.com

Iepriekš piesakoties pa e-pastu renate.cane@gmail.com

Ieva Kalve,
Dr.oec. docente

Stratēģiskā vadīšana, Menedžments, Vadīšnas principi, Prognozēšana un stratēģiskā vadīšana, Organizāciju teorija, Strategic Tourism Management

29462627
ieva.kalve@turiba.lv , http://kalveswikituribai.wetpaint.com/

Pēc iepriekšējas vienošanās:
SEPTEMBRĪ - ceturtdienās 16.00-17.00 un 20.00-21.00 NOVEMBRĪ - sestdienās 12.00-13.00
DECEMBRĪ - tikai individuāla vienošanās

Valdis Janovs,
MBA, lektors

Tiešā pārdošana, Entrepreneurship, Uzņēmējdarbība tirdzniecībā

67618746
valdis.janovs@turiba.lv

Pēc individuālas vienošanās; A505. kab.

Juris Ozols,
Dr. phys., docents

Informācijas tehnoloģijas, Finanšu matemātika, Prognozēšana uzņēmējdarbībā

67617096
juris.ozols@turiba.lv

No 24.09- 14.10.2012. Pirmdienās no plkst. 17.10 A509. kab. vai datorauditorijās A408. vai A410.

Rosita Zvirgzdiņa,
MBA, lektore, Komercdarbības katedras vadītāja

Finanšu menedžments, Starptautiskais tūrisma mārketings, Personālmenedžments, Uzņēmējdarbība, Komercdarbība

67618746, 26408253
rosita@turiba.lv

Pirmdienās no plkst. 17.00-18.30 un piektdienās no plkst. 12.00-14.00; A505. kab

Vita Zariņa,
Dr.oec., Asoc.prof

Finanšu vadība, Finanšu un vadības grāmatvedība, Grāmatvedības prakstikums, Financial Management, Publiskās finanses

67607660, 29417045
vita.zarina@turiba.lv

Darba dienās, pēc individuālas vienošanās; A502.kab.

Agita Krastiņa,

Kvalitatīvas metodes tirgus pētījumos


agitak15@gmail.com

A 506.kabinets
30.janv. 16.30-18.00,
6.febr. 16.30-18.00,
20.febr. 16.30-18.00,
6.marts 14.00-15.00,
13.marts 14.00-15.00.

Tiesību zinātņu katedra

Pasniedzēji

Studiju kursi

Kontakti

Pieņemšanas laiki

Jānis Ivančiks,
Dr.iur.

Kriminālprocess, Kriminālistika

29518105
janis.ivanciks@inbox.lv

Pēc nodarbībām!

Artūrs Zvejsalnieks,
Mg.iur. lektors

Krimināltiesības, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē

26450061
arturszv@gmail.com

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Kristaps Ābelis,
Mg.iur. lektors Tiesību zinātnes katedras vadītājs

Komerctiesības, Komerctiesību aktuālās problēmas, Starptautiskās komerctiesības

29410063; 67607662
kristaps.abelis@turiba.lv

Katru dienu 9:00- 17:00 (izņemot svētdienas), bet konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Nikolajs Ozoliņš,
Mg.iur.,lektors

Tiesību teorija, Administratīvās tiesības un administratīvais process

29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv

Trešdienās no 17.00-18.00. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Aigars Sniedzītis,
Mg.iur.,lektors

Lietu un saistību tiesību aktualitātes, Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs, Tiesu nolēmumu izpilde

29107012
asniedzitis@tvnet.lv; aigars. sniedzitis@tiesas.lv

Pirms vai pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Edgars Oļševskis,
Mg.iur.

Cilvēktiesības

29356135
edgars.olsevskis@gmail.com

Trešdienās 17:00 -18:00 A513. kabinetā. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Aiga Mieriņa,
Mg.iur., lektore

Starptautiskās privātās tiesības

67606140
aiga_mierina@inbox.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Anita Gurska,
Mg.iur. lektore

Eiropas Savienības tiesības, Eiropas Savienības valstu administratīvās tiesības, ES publiskā pārvalde

29431172
anita.gurska@mil.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Ingrīda Veikša,
Dr.iur.,asoc.prof.

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti, Lietvedība, Intelektuālā īpašuma tiesības

67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv

Ceturtdienās no plkst.16.00- 18.00 A512

Ilze Kramiņa,
Mg.iur.,lektore

Būvniecības tiesiskais regulējums

67606140
ilze.kramina@evershedsbitans.com

Pirms vai pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Jānis Načisčionis,
Dr. iur., profesors Juridiskās fakultātes dekāns

Administratīvās tiesības, Administratīvā procesa tiesības, Administratīvo tiesību problēmas

67606105
janis.naciscionis@turiba.lv

Pirmdienās 16.00 - 18.00 A512

Agra Lācīte-Čakstiņa,
Mg.iur.,lektore

Organizāciju drošības pamati, Stacionāro objektu apsardze, Materiālo vērtību pavadīšana - apsardze, Ekonomiskā drošība, Fizisko personu drošība

67606140

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Dana Rone,
Mg.iur.,lektore

Civilprocess, Tiesu runa, Apdrošināšanas riski, Komercdarbības tiesiskā vide, Apdrošināšanas tiesības

67606140
dana.rone@latnet.lv

Pirmdienās no 9.00-10.00 A513 (iepriekš sazinoties ar pasniedzēju)

Juris Juriss,
Mg.iur. lektors

Kriminālprocess, Krimināltiesību aktuālie jautājumi

67607662
juriss@lrp.gov.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Aleksandrs Baikovs,
Dr.iur.

Starptautiskās komerctiesības

29496240
Alexander Baikov [amb1951@inbox.lv]

Pēc nodarbībām!

Jānis Rušenieks,
Dr.iur. ,lektors

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti

67606140
rusenieks.janis@inbox.lv

Pirms vai pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Inese Lodīte,
Mg.iur.lektore

Kriminālprocess

29475484
ilodite@inbox.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Andris Iesalnieks,
Dipl.iur.,lektors

Komerctiesības, Saistību tiesības

67614291

Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Imants Bergs,
Mg.iur. lektors

Eiropas Kopienas konkurences tiesības

29110419
imants.bergs@turiba.lv

Konsultāciju laiks jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Juris Siliņš,
Iur. lektors

Kriminālsodu politika

29487614
juris.silins@inbox.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Simona Doriņa,
Mg.iur.

Tiesību teorija

67606140
Simona.Dorina@gmail.com

Pēc nodarbībām

Jānis Pleps,
Dr.iur. lektors

Tiesību teorijas problemātika

28632664
janis.pleps@lv.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Ārija Vitte,
Mag.pead.,Dipl.iur.,lektore

Civiltiesības, Vispārīgā daļa un Ģimenes mantojuma tiesības, Lietu tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Civiltiesības. Lietu tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa. Romiešu civiltiesības

29418582
vittearija@inbox.lv

Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Nikolajs Ozoliņš,
Mg.iur. lektors

Tiesību teorija, Administratīvās tiesības un administratīvais process

29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv

Trešdienās 17:00-18:00 A513. kabinetā

Aivars Endziņš,
Dr.iur.profesors

Varas dalīšana, Konstitucionālās tiesības, Konstitucionāko tiesību problēmas

67607662
aivars.endzins@turiba.lv

Otrdienās 17.00 - 18.00 A513

Leonīds Makans,
Asoc.profesors, Mag.iur., lektors

Drošības teorija, Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, izziņas darbība, Izziņas darbība

67606140
makleons@yahoo.com

Pirms vai pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Viola Supe,
Mg.iur. lektore

Vispārējā valsts zinātne, Pašvaldību tiesības

67814654
viola@supe.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Inga Bite,
Mg.iur.

Tiesību teorija, Pašvaldību tiesības

29156749
bite.inga@gmail.com

pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Valija Ulmane,
Mg.iur.,lektore

Darba tiesības, aizsardzība, drošība, Darba tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Darba tiesiskā attiecības, Bezmaksas juridiskās konsultācijas

67607726; 29420980
valija.ulmane@turiba.lv

Otrdienās no 13:00 - 17:00 A 402 vai A513

Valdis Blūzma,
Dr. hist. asociētais profesors

Starptautiskās publiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, Starptautisko strīdu izšķiršana, Starptautisko tiesu jurisdikcija, Starptautisko publisko tiesību izmaiņas, Praktikums starptautiskajās tiesībās, Tiesību vēsture problēmjautājumi

28318573

pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Ernests Saulītis,
Mg.iur.,lektors

Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums

67606140
ernests.saulitis@riga.lv

Pirms vai pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Jarkina Viktorija,
Dr.iur.,lektore

Civiltiesības. Saistību tiesības

67606140
viktorija.jarkina@evershedbitans.com

Pirms vai pēc nodarbībām

Gatis Litvins,
Mg.iur. lektors

Administratīvā procesa tiesības

26771612
gatis@providus.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Inese Nikuļceva,
Mg.iur.,lektore

Jurisdiskās metodes mācība un praktikums, Juridiskā tehnika

67606140
inese.nikulceva@inbox.lv

Pirms vai pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Māris Onževs,
Mg.iur.

Tiesību teorija

67607662
maris_onzevs@yahoo.com

pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Guntis Zemītis,
Dr.hist., asoc.prof.

Latvijas tiesību vēsture, Ārvalstu tiesību vēsture

26416884
guntis.zemitis@gmail.com

Konsultāciju laiks jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Ginta Sniedzīte,
Dr.iur. docente

Jurisdiskās metodes mācība un praktikums, Tiesību teorija

29166476
ginta.sniedzite@evershedsbitans.com

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Liene Cakare,
Mg.iur

Komerctiesības, Lietvedība, Prezentācijas prasme

29152592
liene.cakare@gmail.com

Pēc nodarbībām!

Ēriks Zvejnieks,
Mg.iur.

Tiesību aizsardzības iestādes

29620663
eriks.zvejnieks@inbox.lv

pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Sandija Novicka,
Mg.iur.

Eiropas Savienības tiesības

29142856
sandija.novicka@rln.lv

Pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Tūrisma un viesmīlības katedra

Pasniedzēji

Studiju kursi

Kontakti

Pieņemšanas laiki

Gunārs Bajārs,
Dr. chem., lektors

Tūrisms un viesmīlība, Tūrisms un vide

67619693
gunars.bajars@gmail.com

Pēc iepriekšējas vienošanās
(gunars.bajars@gmail.com)

Ēriks Lingebērziņš,
Mg. soc., lektors

Starptautiskā tūrisma vide, Globalizācija un tūrisms

67619693
Eriks.Lingeberzins@inbox.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās
(eriks.lingeberzins@inbox.lv)
A 506

Andis Mizišs,

Pēc iepriekšējas vienošanās
A 506

Gatis Blunavs,
Mg. art., lektors

Latvijas un Baltijas kultūras vēsture, Pasaules kultūras vēsture, Tour Operations

67619693
gatis@turiba.lv; gatis@mundustravels.com

Pēc iepriekšējas vienošanās
A506

Armands Muižnieks,
M.B.A., lektors

Veselības un SPA tūrisms

67619693
bingonis@gmail.com

Pēc iepriekšējas vienošanās
(bingonis@gmail.com)

Ainārs Brencis,
Mg. sc.soc., lektors

Tūrisma projektu vadība, Starptautiskā tūrisma ekonomika, Viesnīcu vadības informatīvās un vietu rezervēšanas sistēmas, Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tourism and Hospitality

67619693
ainarsb@turiba.lv

Otrdienās no 15:30
A506

Brigita Rozenbrika,
mag.


brigita.rozenbrika@gmail.com

Pēc iepriekšējas vienošanās
(brigita.rozenbrika@gmail.com)

Inese Krūmiņa,

Piedzīvojumu tūrisms, Tour Operations

67619693
inese.krumina@gmail.com

Pēc iepriekšējas vienošanās
(inese.krumina@gmail.com)

Centis Gercāns,
Mg. sc.soc., lektors

Viesnīcu vadības informatīvās un vietu rezervēšanas sistēmas, Komercdarbība tūrismā, Tourism Business

67619693
centis.gercans@turiba.lv

Trešdiena 16:00 - 17:30
A 506

Margarita Platace,
M.B.A., lektore

Viesnīcu sistēmas vadība

67619693
margarita.platace@turiba.lv

Otrdienās 16.00 - 18.00
A 507

Santa Rūja,
MBA, Mg.paed.

Kultūras vēsture

67619693
santa_r2@inbox.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās
A506

Inga Nemše,
MBA, lektore

Starptautiskais tūrisma mārketings

67619693
inga.nemse@gmail.com

Pēc iepriekšējas vienošanās
(inga.nemse@gmail.com)

Agita Doniņa,
M.B.A., lektore

Starptautiskā tūrisma ekonomika, Stresa menedžments un leitišķā etiķete

67607661
Agita.Donina@turiba.lv

Trešdienās 16:00 - 18:00
A504

Agita Krastiņa,
M.B.A.


agitak15@gmail.com

30.janv. 16.30-18.00,
6.febr. 16.30-18.00,
20.febr. 16.30-18.00,
6.marts 14.00-15.00,
13.marts 14.00-15.00.
A 506.

Livija Brūvere,
Mg. sc.soc., docente

Ēdināšanas organizācija un serviss, Stresa menedžments un leitišķā etiķete, Bāra darba organizācija un nacionālo virtuvju īpatnības

67619693
livija@turiba.lv

Otrdienās 16.00 - 18.00
A 507

Konsultācija no 19.02 pārcelta uz 20.02.
plkst. 16:00 - 17:00

Maija Rozīte,
katedras vadītāja, Dr. geogr., profesore

Tūrisma stratēģiskā plānošana, Tūrisms un viesmīlība, Tūrisms un rekreācija, Zinātniskās pētījuma metodes

67619693
maija@turiba.lv

Konsultācijas atceltas (nākamā konsultācija būs 4.03.13.)

Pirmdienās 13:00 - 15:00
18:00 - 19:00
Pietkdienās 15:00 - 17:00
A506

Diplomandiem:
Trešdienās 16:00 - 18:00 (iepriekš vienojoties)

Pauls Jurjāns,
Mg. paed., lektors

Brīvā laika organizēšana, Sporta pamati (fitness), Izdzīvošanas vadība

67619693
pauls.jurjans@inbox.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās
(pauls.jurjans@inbox.lv)

Ina Gudele,

E - komercija


ina.gudele@gmail.com

Pēc iepriekšējas vienošanās
(ina.gudele@gmail.com)

Aija Van der Steina,
Mg. geogr., lektors


aijavandersteen@hotmail.com

Otrdienās no 14:00 – 15:25
A 506
Trešdienās no 17:00 - 18:00
A 506
Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu aijavandersteen@hotmail.com

Ruta Žvale,
Mg. geogr., lektore

Starptautiskais viesnīcu bizness, Viesnīcu saimniecisko dienestu darba organizācija, Viesnīcu uzņemšanas dienestu darba organizācija, Tūrisma ģeogrāfija

67619693
rutaz@turiba.lv

Piektdienās 17.00-19.00

Diplomandiem:
Otrdienās 15.30-18.00.

A507

Dagnija Jaunozola,
lektore

Tūrisms un viesmīlība

67619693
djaunozola@tvnet.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās
A506

Aivars Kalniņš,
lektors

Tūrisma plānošana un vadība

67619693
kalnins_aivars@inbox.lv

30.janv.. 11:50 – 13:20
13.febr. 11:50 – 13:20
27.febr. 11:50 – 13:20
13.marts 11:50 – 13:20
27.marts 11:50 – 13:20

Vadims Afanasjevs,
MBA

E - komercija


vadim.afanasjev@inbox.l

Trešdienas 18:30 - 19:30
(iepriekš vienojoties ar pasniedzēju)

Brigita Puriņa,
Lektore

Ēdināšanas organizācija un serviss, Food and Beverage Operation and Service

67619693
brigita.purina@inbox.lv

14.febr. 17:00 – 18:00
21.febr. 17:00 – 18:00 Audit. 323
28.febr. 17:00 – 18:00
07. marts 17:00 – 18:00
14.marts 17:00 – 18:00
21.marts 17:00 – 18:00
A 506

Daina Vinklere,
Mg.geogr., lektore

Lauku tūrisms, Tourism Geography

67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv

Pirmdienās 16:00 - 18:00
A 507

Valodu katedra

Pasniedzēji

Studiju kursi

Kontakti

Pieņemšanas laiki

Hassan Khait,
Asistents

Lietišķā franču valoda, Business French, Profesionālā terminoloģija ( otrā valoda)

27829909; 67624084
Hassan.Khait@turiba.lv

Pēc individuālās vienošanās

Sandra Smilga,
MBA, lektore

Lietišķā vācu valoda, Business German, Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( otrā valoda)

67624084
SandraSm@turiba.lv

Pirmdienās 17.00 - 18.00

Līga Kļaviņa,
Mg. philol., asistente

Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( otrā valoda)

67624084
Liga.Klavina@turiba.lv

04.02. 17.00 - 18.00
13.02. 14.00 - 15.00
18.02. 17.00 - 18.00 atcelta
27.02. 15.00 - 17.00

Gunita Ūdre,
Mg. paed., lektore, Jēkabpils filiāle

Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)


gunitau@tvnet.lv

Pēc individuālās vienošanās

Zane Karpenko,
Mg. philol., asistente

Profesionālā terminoloģija ( otrā valoda)


Zane.Karpenko@yahoo.lv

Pirmdienās pl. 17.00 - 18.00

Sundars Vaidesvarans,
Mg.sc.ing., lektors

Lietišķā angļu valoda, Business English, Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)

67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv

Ceturtdienās 17.00 - 18.00
(21.02. konsultācija atcelta)

Regīna Treija,
Mg. paed., lektore, Talsu filiāle

Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)


reginatreija@inbox.lv

Pēc individuālās vienošanās

Olga Semjonova,
Mg. edu., lektore, Liepājas filiāle

Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)


olga_tamara@inbox.lv

Pēc individuālās vienošanās

Anita Maculēviča,
Mg. paed., lektore, Cēsu filiāle

Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)


nitam@inbox.lv

Pēc individuālās vienošanās

Alberto Sadu,
Lektors, ārsta grāds

Lietišķā angļu valoda, Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)

67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv

Pirmdienās 17.00 - 18.00

Anita Emse,
Mg. philol., lektore, metodiķe

Lietišķā vācu valoda, Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( otrā valoda)

67624084; 29425352
anitae@turiba.lv

Pāra trešdienās 14.00 - 15.00

Tatjana Stjopkina,
BA, asistents, Talsu filiāle

Lietišķā svešvaloda


sstanja@mail.ru

Pēc individuālās vienošanās

Anda Komarovska,
MBA, lektore

Lietišķā angļu valoda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)

67624084
AndaK@turiba.lv

Pāra pirmdienās 17.30 - 18.10
Nepāra otrdienās 9.30- 10.10

Valērija Maļavska,
Mg. philol., lektore, metodiķe

Lietišķā angļu valoda, Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)

67624084
Valerija.Malavska@turiba.lv

05.02. 17.15 - 18.00
12.02. 17.15 - 18.15
19.02. 17.15 - 18.00
28.02. 17.10 - 18.10

Inita Ābola,
Mg.paed., lektore

Lietišķā angļu valoda, Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)

67624084; 29277486
inita@turiba.lv

Otrdienās 17.05 - 18.05

Kristīne Liepiņa,
Mg. philol.

Profesionālā leksika (angļu valoda)


Kliepina@gmail.com

Pāra otrdienās 15.30 - 16.30
Nepāra ceturtdienās 17.00 - 18.00

Viola Ēvele,
Mg. paed., lektore

Lietišķā angļu valoda, Lietišķā svešvaloda, Juridiskā angļu valoda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)

67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv

07.02. 17.00 - 18.00
12.02. 17.00 - 18.00
19.02. 17.00 - 18.00
26.02. 17.00 - 18.00

Ineta Lūka,
Dr. paed., asoc.prof., Valodu katedras vadītāja

Lietišķā angļu valoda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)

67624084; 26370934
ineta@turiba.lv

Otrdienās 14.00 - 15.00

Vicente Navas Mesa,
Mg. philol.

Profesionālā terminoloģija ( otrā valoda)


vicentenavas@hotmail.com

Pēc individuālās vienošanās

Inese Ate,
Mg.paed.,lektore

Lietišķā angļu valoda, Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)

67255645; 67624084
IneseA@turiba.lv

Pāra trešdienās 13.20 - 14.20
Nepāra ceturtdienās 17.00 - 18.00
20.02. konsultācija atcelta!

Aija Poikāne - Daumke,
Dr. phil., docente

Lietišķā svešvaloda


apoikane@inbox.lv

Pēc individuālās vienošanās

Komunikācijas zinātņu katedra

Pasniedzēji

Studiju kursi

Kontakti

Pieņemšanas laiki

Guntis Zemītis,
Dr.hist., asoc.prof.

Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija

67619460, 26416884
guntis.zemitis@gmail.com

Otrdienās no plkst. 17:00-18:00 A510. kab.

Ineta Lūka,
Dr. paed., asoc.prof.

Augstskolu pedagoģija un vadība

67624084
ineta@turiba.lv

Pēc individuālas vienošanās ar pasniedzēju, rakstot uz e-pastu: ineta@turiba.lv

Andris Pētersons,
Dr.sc.soc., asoc.prof.

Sabiedrisko attiecību ētika un sociālā atbildība, Sabiedrisko attiecību kampaņas, Komunikācijas vadība, Stratēģisko jautājumu vadība un komunikācijas vadības modeļi

67619460
andris.petersons@turiba.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Skaidrite Lasmane,
Dr.phil., prof.

Ētika publiskajā pārvaldē

67628870
lasman@latnet.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Līga Mirlina,
Mg. sc.soc., lektore

Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē, Žurnālistika un mediju attiecības

67628870
liga.mirlina@inbox.lv

Pēc individuālas vienošanās, iepriekš sazinoties pa e-pastu.

Jānis Rušenieks,
Dr.iur., lektors

Audio un video, Producēšana

67628870
rusenieks.janis@inbox.lv

Pirms vai pēc nodarbībām

Inese Stepiņa,

Lobēšanas tehnoloģijas

67628870
inesestepina@hotmail.com

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Zigrīda Ezeriņa,
Mg. paed., lektore

Runas prasme un starppersonu komunikācija, Aktiermeistarība un improvizācija

67628870; mob. 28253723
zigrida.ezerina@inbox.lv

Iepriekš vienpjoties ar pasniedzēju

Jānis Roze,
Mg.psych., lektors

Communication psychology, Psychology of management

67628870
janis_roze08@inbox.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Velga Vēvere,
Dr.phil., lektore

Biznesa ētika, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Retorika, Zīmolvadība, Survey of Philosophy

26463584
vvevere@latnet.lv

Pirmdiena no plkst. 17.00 - 18.15
A511. kab.
Iepriekš piesakoties!

Anna Ābeltiņa,
Dr.oec., asoc.prof.

Zināšanu un inovāciju vadība

67628870
anna.abeltina@turiba.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Valdis Tilgalis,
Mg.sc.soc., lektors

Jaunie mediji

67628870
valdistilgalis@gmail.com

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Sarmīte Jēgere,
Dr.oec., lektore

Stils un mode

67628870
sarmite_jegere@inbox.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jaakko Lehtonen,
Dr.phil., prof.

Komunikācijas zinātne un vadība, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Riska un krīzes komunikācija, Integrētā mārketinga komunikācija, Doktordarbu vadītājs, Biznesa komunikācija, Sabiedriskās attiecības, pārliecināšana un propaganda

67628870
jaakko.lehtonen@jyu.fi

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Daina Škuškovnika,
Dr.psych., docente

Saskarsmes psiholoģija, Sociālā psiholoģija, Konfliktoloģija, Vadības psiholoģija, Klientorientēta organizācija, Organizācijas iekšējā komunikācija, Organizāciju psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasme

67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv

Pirms vai pēc nodarbībām A511 kab., iepriekš piesakoties pa e-pastu daina.skuskovnika@turiba.lv

Reinis Rotkalis,
Mg.philol., lektors

Biznesa ētika

67628870
reinis.rotkalis@gmail.com

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ruta Siliņa,
Mg.sc.soc., lektore

Krīžu komunikācija

67628870
ruta.silina@rsu.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Sarmīte Meinerte,
Dr.phil., lektore

Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes

67628870
sarmei57@gmail.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Gunta Brūmane,
Mg.paed., lektore

Stils un mode

67628870
burda@apollo.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Maija Jankovska,
Mg. phil., lekore

Biznesa ētika

67628870
maija_jankovska@inbox.lv

Nepāra otrdienās 15:20, iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, rakstot uz e-pastu.

Greg Simons,
Dr.phil., lektors

Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana, Doktordarbu vadītājs

67628870
greg.simons@ucrs.uu.se

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ainārs Dimants,
Dr.phil., prof.

Komunikācijas zinātne, Žurnālistikas tehnoloģijas, Mūsdienu komunikācijas teorijas, Doktordarbu vadītājs, Doktorantu teorētiskais seminārs

67628870
ainars.dimants@turiba.lv

Pirms un pēc nodarbībām, iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju, rakstot uz e-pastu.

Māra Liniņa,
Mg.art., lektore

Scenārijs un režija

67628870
maralin@inbox.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ivars Bērziņš,
Dr. phil., asoc. prof.

Doktordarbu vadītājs

67628870
ivarsberzins@web.de

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Axel Reetz,
Dr.phil., docents

Politoloģija, Political Science, Valsts pārvalde un starptautiskās attiecības

67628870
axel.reetz@turiba.lv

Pirms un pēc nodarbībām, iepriekš piesakoties.

Ilze Jākobsone,
Mg.hist., lektore

Starpkultūru saskarsme

67628870, 26127333
jakobsone.ilze@gmail.com

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Renāte Cāne,
Mg.sc.soc., lektore

Vides reklāma, Reklāmas psiholoģija, Korporatīvās sabiedriskās attiecības, Uzņēmuma tēla veidošana, Reklāma, Integrētā mārketinga komunikācija, Reputācijas un zīmola vadība

67290858, 29411611
renate.cane@gmail.com

Pirmdienās no plkst. 17:00 - 18:00 A511. kab., iepriekš piesakoties pa e-pastu renate.cane@gmail.com

Agrita Lujāne,
Mg.sc.soc.

Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme

67628870
agrita.lujane@gmail.com

Otrdienās no plkst. 17:00-18:00 A219. kab.

Jānis Broks,
Dr.phil., asoc.prof.

Socioloģija, Filosofija, Tiesību filosofija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes

67628870; 28252460
jbroks@inbox.lv

Pirmdienās plkst. 17.00 - 18.00
A 511. kab.

Astrīda Jurķele,
Mg.iur., lektore

Profesionālā ētika

26553530
juans@ml.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Sandra Veinberga,
Dr.phil.

Doktordarbu vadītājs

67628870
press@balticmedia.net

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Valdis Melderis,
dipl., lektors

Mūzika kā komunikācija

67628870
valdis.melderis@inbox.lv

Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ivars Namatēvs,
Mg.sc.soc., lektors

Pētnieciskā darba organizācija un norise

67619460
ivars.namatevs@turiba.lv

Trešdienās no plkst. 17.00-18.00, A511. kab.

Liene Cakare,
Mg.iur

Profesionālā ētika

29152592
liene.cakare@gmail.com

Pēc nodarbībām!

Marta Kaktiņa,

Sabiedrisko attiecību kampaņas, Komunikācijas vadība

67628870
marta.kaktina@gmail.com

iepriekš vienojoties

Ieva Kalve,
Dr.oec., docente

Stratēģisko jautājumu vadība un komunikācijas vadības modeļi

67628870
ieva.kalve@turiba.lv

iepriekš vienojoties

Ēriks Leitis,

67628870
eriksl@latnet.lv

iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.

Linda Kimeiša,

67628870
linda.kimeisa@gmail.com

iepriekš vienojoties.

Dace Bluķe,

Mūzika kā komunikācija

67628870
dacebluke@gmail.com

iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Diāna Putniņa,
Mg.psych., lektore

Lietišķā komunikācija, Komunikācijas ētika

67628870
diana.putnina@gmail.com

iepriekš vienojoties

Dace Kristiāna Ūdre,


dace.udre@turiba.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās ar pasniedzēju, rakstot uz e-pastu: dace.udre@turiba.lv

Lelde Zvirgzdiņa,

Sabiedrisko attiecību kampaņas, Komunikācijas vadība

67628870
lelde_z@inbox.lv

iepriekš vienojoties

Jolanta Groša,

Vizuālā rediģēšana

iepriekš piesakoties

E-studijas

Pasniedzēji

Studiju kursi

Kontakti

Pieņemšanas laiki

Svetlana Polovko,
Lektore

25944741
svetlana.polovko@inbox.lv