Studiju programmas

Saskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 33. punktu, studiju programmām, kuras līdz 2011.gada 1.augustam ir akreditētas, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par augstskolas vai koledžas studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt attiecīgu augstskolas vai koledžas studiju virzienu, ja minētajā laika periodā studiju programmas akreditācijas termiņš ir notecējis. Pamatojoties uz augšminētajiem Augstskolu likuma grozījumiem, BAT atsauc iesniegtos dokumentus to studiju programmu akreditācijai, kurām akreditācijas termiņš beidzas 31.12.2011. līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par BAT attiecīgā studiju virziena akreditāciju saskaņā ar jaunajiem pārejas noteikumiem.

1. LĪMEŅA  PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS:
Finanses un grāmatvedība
Reklāma uzņēmējdarbībā
Tiesību zinātnes
Viesmīlības serviss 
Organizācijas drošība
Mārketings un tirdzniecība 

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS: (studijas angļu vai latviešu valodā)
Uzņēmējdarbības vadība
Tiesību zinātnes (studijas tikai latviešu valodā)
Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība
Mārketinga un tirdzniecības vadība (studijas tikai latviešu valodā)
Sabiedriskās attiecības
Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība
Starptautiskās komunikācijas vadība 

PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS: (studijas angļu vai latviešu valodā)
Uzņēmējdarbības vadība
Tiesību zinātnes (studijas tikai latviešu valodā)
Publiskā pārvalde (studijas tikai latviešu valodā)
Tūrisma stratēģiskā vadība
Sabiedriskās attiecības 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS:
Komunkācijas vadība
Juridiskā zinātne
Uzņēmējdarbības vadība

Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi

2012./2013. studiju gada uzņemšanas noteikumi 
Vispārēja informācija par augstākās izglītības studiju programmām un Latvijas izglītības sistēmu

studijas programmas studiju programmas