Reglamentējošie dokumenti

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Biznesa augstskolas Turība Satversme 
Fakultāšu nolikums 
Satversmes sapulces pārstāvju vēlēšanu nolikums 
Senāta nolikums

STUDIJU PROCESS

Kārtībā kādā sniedz atbildes uz izskatītajiem studentu iesniegumiem
Nolikums par studiju un prakses kārtību Mūžizglītības programmas Augstākā izglītība (Erasmus) mobilitātes programmā
Nolikums Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība studiju programmas specializācijas sertifikāta ieguvei

Doktora studiju nolikums 
Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
Nolikums par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās
Pārbaudījumu nolikums
Prakses nolikums 
Nolikums par patstāvīgo pētniecisko darbu izstrādāšanu un noformēšanu
Nolikums par promocijas darbu izstrādāšanu un noformēšanu
BAT Doktorantūras padomes nolikums
Nolikums par kārtību doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma izlietošanai un atlīdzību doktora darba vadītājiem projekta ietvaros
Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu projekta "Doktora studiju atbalsts Biznesa augstskolā Turība" ietvaros
Studiju nolikums 
2012./2013. studiju gada uzņemšanas noteikumi 

Valsts pārbaudījuma nolikums 
SIA Lursoft IT datu bāzes apstrādes pakalpojumu cenas 
Nolikums par promocijas padomēm un promociju BAT
Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību

STUDIJU MAKSA. KREDĪTI. BUDŽETA VIETAS UN STIPENDIJAS

Kredītu piešķiršanas komisijas nolikums
Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām "Biznesa augstskola Turība" 2012./2013. studiju gadā
 
Noteikumi par izmaiņām studiju maksā, studentam mainot studiju formu, formu un veidu, programmu vai programmas apguves valodu 
Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi 2012./2013.studiju gadā 
 
Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumi 2012./2013.studiju gadā 
 
Studiju pārtraukšanas un atsākšanas procedūra 
Studiju maksas izcenojumi 2012./2013. studiju gadā

IEKŠĒJĀ KĀRTĪBA

Blogošanas BAT mājas lapā noteikumi 
Autostāvvietas lietošanas noteikumi
BAT iekšējās kārtības noteikumi
BAT studējošo rīcība ugunsgrēka vai citas ārkārtējas situācijas gadījumā
Bibliotēkas izmantošanas noteikumi
Ceļu satiksmes noteikumi SIA "Biznesa augstskola Turība" teritorijā
Datortehnikas lietošanas noteikumi
Pakalpojumu veidi, kuru izmantošana var tikt aizliegta līdz saistību nokārtošanai (STOP saraksta 1.un 2. pielikums)
Resursi, kas bez papildu samaksas pieejami studentiem 2010./2011. studiju gadā  
Biznesa inkubatora nolikums
Telpu izmantošanas un uzturēšanas noteikumi
 
Papildresursu izcenojumu saraksts 
Reklāmas izvietošanas izcenojumu saraksts 
BAT resursu izmantošanas izcenojumi

JAUNATNES TŪRISMA MĪTNE

Instrukcija par vietu rezervēšanas kārtību viesnīcā studentiem un reflektantiem
Jaunatnes tūrisma mītnes iekšējās kārtības noteikumi
Jaunatnes tūrisma mītnes virtuves izmantošanas noteikumi
Koplietošanas veļas mazgātavas izmantošanas noteikumi 
Instrukcija par naudas atmaksas kārtību, izbeidzot JTM īres līgumu vai viesa reģistrācijas karti

STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

Studējošo pašpārvaldes nolikums
Studējošo pašpārvaldes Ētikas kodekss